صفحه اصلی اخبار آموزش خدمات محصولات درباره ما ارتباط با ما
خدمات گروه مهندسی کاربرد سیستم

بر اساس خط مشي كاري شركت، شرط پايداري ارتباط با مشتريان و كليد اصلي توسعه شركت جلب رضايت مشتري و تداوم اين رضايتمندي مي باشد. در همين راستا گروه مهندسی کاربرد سیستم تلاش مي كند با بررسي جداگانه روند كاري هر يك از مشتريان نسبت به ارئه مشاوره جهت رفع نيازها و كاركرد بهينه پرسنل شركت هاي طرف قرارداد اقدام نمايد. بخش های مشاوره، آموزش و ممیزی گروه مهندسی کاربرد سیستم، وظيفه ارتباط و تامين نيازها و خواسته هاي اين قشر وسيع از خانواده کاربرد سیستم را بر عهده دارند كه با قرار دادن چند روش موازي در دستور كار سعي در برطرف نمودن نياز و جلب رضايت مشتريان را مي نمايد. طبق بررسي هاي دقيق گروه بر اساس تجربيات سال هاي گذشته، عمده نيازهاي مشتريان در عناوين ذيل دسته بندي مي شود:

 
ورود سایت PECB