صفحه اصلی اخبار آموزش خدمات محصولات درباره ما ارتباط با ما
برنامه راهبردي فناوري اطلاعات براساس اصول برنامه‌ريزي راهبردي صورت مي‌گيرد تاكنون مدل‌هاي مختلفي براي تدوين برنامه راهبردي سازمان‌ها ارائه شده است گرچه اين مدل‌ها از لحاظ مكتب و متدولوژي با يكديگر تفاوت‌هايي دارند ليكن تمامي آن‌ها به نوعي از يك فلسفه پيروي مي‌كنند، در برنامه ريزي راهبردي كسب و كار ابتدا ماموريت و چشم‌انداز سازمان تعيين شده سپس ضمن تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار داخلي و خارجي بر سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدهاي سازمان شناسايي مي شود ودر مرحله بعد اهداف سازمان تدوين شده و براساس نقاط قوت و ضعف و فرصت تهديدهاي شناسايي شده راهبردهاي سازمان استخراج مي‌شود.
تبيين راهبردها مي‌تواند براساس مدل‌هاي مختلفي صورت گيرد كه اين مدل‌ها براي سازمان‌هاي انتفاعي،غير انتفاعي ودولتي كمابيش با يكديگر متفاوت است ليكن مدل تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصت تهديد يكي از متداول‌ترين مدل‌هاي مورد استفاده براي تدوين راهبردهاي سازمان است پس از تدوين راهبردها براي اجرايي شدن آن‌ها يك برنامه عملياتي تهيه شده و بر اين اساس اقدامات مورد نياز صورت مي‌گيرد به منظور كنترل و ارزيابي فعاليت‌ها نيز نظام پايش و كنترل استراتژي فعال مي‌شود، در برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات نيز كمابيش مراحل فوق دنبال مي شود.
مقدمه سند راهبردي يا طرح جامع فناوري اطلاعات يك برنامه كلان بوده كه به دور از جزييات اجرايي تهيه مي‌شود و هدف آن هماهنگ كردن تمامي اقدامات فناوري اطلاعات در راستاي چشم‌انداز و اهداف كلان سازمان است، افزايش سرعت تغيير فناوري اطلاعات در حوزه سخت‌افزار، نرم افزار، سيستم‌هاي كاربردي و شبكه باعث شده است كه ديدگاه‌هاي كوتاه مدت هر چند كه جامع و سازمان‌نگر باشند، كارايي لازم براي بهره‌گيري مناسب از فناوري اطلاعات و ارتباطات را نداشته باشند.
از آنجا كه فناوري اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال تغيير است وجود يك برنامه كاملا كلان و به دور از جزييات براي مشخص كردن سير حركت جامعه در مسير فناوري اطلاعات ضروري است چنين مشكلي با تدوين سند راهبردي فناوري اطلاعات مرتفع مي‌شود.
گفتني است؛ سند راهبردي رهنمون واحدها و گروه‌هاي مختلف سازمان در راستاي توسعه فناوري اطلاعات خواهد بود طي فرايند تدوين سند، وضعيت موجود، نقاط ضعف و قوت فرصت‌هاي و تهديدهاي سازمان در حوزه فناوري اطلاعات شناسايي مي‌شوند و براي بهره‌گيري از نقاط قوت و فرصت‌ها و رويارويي با نقاط ضعف و تهديدها برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد، اين برنامه‌ها براساس نظرات مديران ارشد سازمان و در قالب چشم‌انداز، اهداف ، راهبردها سياست ها و طرح‌هاي اجرايي تدوين مي‌شوند. با بهره‌گيري صحيح از فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌توان از فرصت‌هاي ايجاد شده براي رشد و توسعه سازمان به نحو احسن استفاده كرد كه اين امر نيز در سند راهبردي مورد توجه قرار مي‌گيرد.
هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي صورت گرفته در راستاي فناوري اطلاعات، شناسايي ظرفيت‌هاي موجود در زمينه فناوري اطلاعات، شناسايي زيرساختار فناوري اطلاعات سازمان و برنامه‌ريزي جهت ارتقا و بهينه‌سازي آن در جهت بكارگيري مناسب و كيفي كاربردهاي متنوع فناوري اطلاعات، برنامه‌ريزي در جهت استفاده مناسب از فناوري اطلاعات به منظور هماهنگي در پيشبرد اهداف سازمان ، هدايت برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات در سطوح مختلف با تبيين چشم‌انداز ماموريت و سياست‌هاي هماهنگ مشخص و موثر از جمله اهداف با تبيين چشم‌انداز، ماموريت و سياست‌هاي هماهنگ، مشخص و موثر از جمله اهداف اصلي تدوين سند راهبردي فناوري اطلاعات است.
لازم به ذكر است؛ برنامه راهبردي فناوري اطلاعات برنامه جامعي است كه بخش‌هاي مختلف سازمان را در زمينه فناوري اطلاعات هماهنگ و هم جهت مي‌كند. اين برنامه با ارائه ماموريت، چشم‌انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه فناوري اطلاعات زمينه همگرايي فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات در سازمان را ايجاد مي‌كند. اين برنامه براساس اصول برنامه‌ريزي راهبردي و با بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي مديران سازمان تهيه مي‌شود.
به دورنماي مشخص كه در عين جامع بودن، با بياني ساده و شفاف ارائه شود جنبه شعاري داشته و بتواند شور انگيزه و هماهنگي لازم را در جهت همسو كردن فعاليت‌هاي سازمان براي انجام رسالتي خاص بوجود آورد چشم‌انداز گويند؛ چشم‌انداز در درون خود زيرمجموعه‌اي از مقاصد و آرمان‌ها را دارد كه در برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي از آن‌ها استفاده مي‌شود ماهيت چشم‌انداز براي يك سازمان به گونه‌اي است كه براي نزديك شدن يا رسيدن به آن بايد برنامه‌ريزي لازم انجام شود همچنين ابزار كافي و متناسب براي پيشبرد آن برنامه‌ها وجود داشته باشد در اين راستا بايد تمام فعاليت‌ها هماهنگ شده و كليه ذينفعان هدف از انجام كار و چشم‌انداز مورد نظر را بشناسند اين شناخت باعث ميشود تا با نوآوري و استفاده از روش‌هاي متفاوت به كيفيت كار بيفزايند.
مشخص شدن چشم‌انداز باعث بوجود آمدن انگيزه و نشاط مي‌شود و ذينفعان مي‌توانند با معيار قرار دادن آن سنجش مناسبي از ميزان موفقيت خود داشته باشند. چشم‌انداز از جنس كيفيت است و همان گونه كه هرگز نمي‌توان به كيفيت ايده‌ال در دنياي مادي دسترسي يافت، به نهايت ديدگاه ايده‌ال نيز نمي‌توان رسيد، اما به همان نسبت كه مي‌توان به كيفيت مطلوب در توليد يك شي مادي دست يافت امكان نزديك شدن به چشم‌انداز نيز وجود دارد، چشم انداز عامل انگيزش انسان و به مثابه آن كل سازمان براي حركت در مسير مشخصي است با مشخص بودن چشم‌انداز افراد در سطوح مختلف به منظور نيل به چشم‌انداز با يكديگر هماهنگ شده و در اين راستا از منابع موجود استفاده موثري را به‌عمل مي‌آورند.

ورود سایت PECB